1. NAME

kfifo_free - frees the fifo

2. SYNOPSIS

kfifo_free( fifo );

3. ARGUMENTS

fifo
    the fifo to be freed

4. COPYRIGHT