1. NAME

irq_set_msi_desc_off - set MSI descriptor data for an irq at offset

2. SYNOPSIS

int irq_set_msi_desc_off(unsigned int  irq_base , unsigned int  irq_offset , struct msi_desc *  entry );

3. ARGUMENTS

irq_base
    Interrupt number base

irq_offset
    Interrupt number offset

entry
    Pointer to MSI descriptor data

4. DESCRIPTION

Set the MSI descriptor entry for an irq at offset

5. AUTHORS

Thomas Gleixner <>
    Author.

Ingo Molnar <>
    Author.

6. COPYRIGHT