1. NAME

atapi_cmd_type - Determine ATAPI command type from SCSI opcode

2. SYNOPSIS

int atapi_cmd_type(u8  opcode );

3. ARGUMENTS

opcode
    SCSI opcode

4. DESCRIPTION

Determine ATAPI command type from opcode.

5. LOCKING

None.

6. RETURNS

ATAPI_{READ|WRITE|READ_CD|PASS_THRU|MISC}

7. AUTHOR

Jeff Garzik
    Author.

8. COPYRIGHT