1. NAME

ata_sas_slave_configure - Default slave_config routine for libata devices

2. SYNOPSIS

int ata_sas_slave_configure(struct scsi_device *  sdev , struct ata_port *  ap );

3. ARGUMENTS

sdev
    SCSI device to configure

ap
    ATA port to which SCSI device is attached

4. RETURNS

Zero.

5. AUTHOR

Jeff Garzik
    Author.

6. COPYRIGHT