1. NAME

ata_sas_port_init - Initialize a SATA device

2. SYNOPSIS

int ata_sas_port_init(struct ata_port *  ap );

3. ARGUMENTS

ap
    SATA port to initialize

4. LOCKING

PCI/etc. bus probe sem.

5. RETURNS

Zero on success, non-zero on error.

6. AUTHOR

Jeff Garzik
    Author.

7. COPYRIGHT