1. NAME

ata_sas_port_destroy - Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc

2. SYNOPSIS

void ata_sas_port_destroy(struct ata_port *  ap );

3. ARGUMENTS

ap
    SATA port to destroy

4. AUTHOR

Jeff Garzik
    Author.

5. COPYRIGHT